PRE VAŠE ODDLŽENIE JE POTREBNÉ VYPLNIŤ NASLEDUJÚCE DOKUMENTY:

 

  • Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení -formulár potrebný na začatie konania pred Centrom právnej pomoci.
  • Zoznam veriteľov – všetky fyzické a právnické osoby, ktorým ste dlžný peniaze.
  • Zoznam majetku – všetko čo vlastníte, patrí sem aj životné poistenie, tretí pilier, podiel v právnických osobách, vozidlá ak ste v evidencii uvedený ako vlastník, pozemky, nehnuteľnosti, číslo účtu aj keď je v mínuse atď.
  • Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý ste vlastnili v posledných 3 rokoch a už ho nevlastníte
  • Životopis – výpočet Vašich zamestnávateľov v rokoch kedy ste u nich pracovali a ďalšie  údaje o Vás.

 

Je potrebné aby ste pred stretnutím s našim špecialistom mali pripravené aspoň uvedené informácie. Zjednodušte si to a využite náš formulár, po ktorého vyplnení sa Vám do 48 hod. ozveme a dohodneme stretnutie. V prípade, že Vami poskytnuté údaje budú dostatočné, budú Vás Vaše dokumenty čakať na vyzdvihnutie. Šetríme Váš čas.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR z 27. 04. 2016 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadruje dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, údaje o priebehu zamestnania od doby ukončenia školy, údaje o rodinných príslušníkov v rozsahu meno a priezvisko – vzťah, čísla osobných účtov, životné poistenie ak má uzatvorené, údaje o cenných papieroch ak je vlastníkom, zoznam nehnuteľnosti, ak je vlastníkom , pre spoločnosť Muth v. o. s a to buď ústne, písomne alebo dotazníkom. Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje poskytuje slobodne, bez nátlaku alebo v inej životnej tiesni, že si je vedomá toho, že svoj súhlas má právo kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním. Uvedené údaje sú poskytnuté len za účelom vyplnenia potrebných tlačív na vyhlásenie konkurzu – osobného bankrotu, ktoré dotknutá osoba ďalej podá na Centrum právnej pomoci.

Po doručení formulára Vás budeme na Vami uvedené t. č. príp. email kontaktovať do 48 hod.