Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie procesu, ktorým sa môže zbaviť svojich dlhov každá fyzická osoba, tak ako aj fyzická osoba živnostník. Je upravený v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, kde sa pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

Jedinými podmienkami, ktoré musí záujemca o oddlženie splniť sú:

  • aspoň jedna vedená exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie a zároveň:
  • platobná neschopnosť, čo znamená, že dlžník nie je schopný platiť aspoň jeden peňažný dlh, ktorý je po lehote splatnosti aspoň 180 dní.

 

Nie je potrebné mať žiaden príjem a ani majetok.

Pri splnení týchto podmienok má dlžník na výber dve možnosti oddlženia a teda:

a) konkurz
b) splátkový kalendár

 

KONKURZ

Konkurz je najvhodnejší pre tých, ktorí nemajú žiaden alebo len malý majetok a sú si vedomí, že oň konkurzom môžu prísť. Pre dlžníkov, ktorí síce vlastnia nehnuteľnosť, ktorá je ich obydlím, a výška ich dlhov prevyšuje cenu ich obydlia, je oddlženie formou konkurzu tak isto výhodné, nakoľko si môžu uplatniť „nepostihnuteľnú hodnotu obydlia“ v sume 10.000 EUR. Táto suma im je po speňažení ich obydlia v rámci uspokojenia veriteľov zaručená, narozdiel od dražby, pri ktorej by v rámci výkonu exekúcie prišli o všetko.

Oddlženie formou konkurzu je rýchle a po jeho vyhlásení súdom je dlžník zbavený dlhov a nie sú mu viac strhávané ani zrážky zo mzdy v prípade, že má príjem. Po vyhlásení konkurzu je potrebné splácať Centru právnej pomoci 14 EUR mesačne po dobu troch rokov ako preddavok správcovi konkurznej podstaty, ktorý za Vás na začiatku uhradí Centrum.

 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Splátkový kalendár je vhodný pre tých, ktorí si chcú ponechať svoj majetok, ale aj pre tých, ktorí zo svojho pravidelného príjmu chcú splácať svoje dlhy, pričom majetok nevlastnia. Táto forma oddlženia je zdĺhavejšia a dlžník si musí sám uhradiť 500 EUR na súd a cca. 200 EUR na advokáta, ktorého určí Centrum právnej pomoci. Výška splátok je určená súdom a spláca sa najbližších 5 rokov v rozmedzí 30 až 100% výšky dlhu.

 

KONANIE PRED CENTROM PRÁVNEJ POMOCI A SÚDOM

Keďže podať návrh súdu na vyhlásenie konkurzu je možné len prostredníctvom Centra právnej pomoci, je potrebné Centrum požiadať o právnu pomoc v konaní o oddlžení. Konanie pred centrom je však zdĺhavé z dôvodu enormného počtu záujemcov o osobný bankrot. Je potrebné čakať takmer 9 mesiacov na konzultáciu, kde Vám po vysvetlení, ako postupovať, odovzdajú potrebné dokumenty, ktoré si už vyplníte sami. Ide o žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení, zoznam veriteľov, životopis, zoznam majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý ste vlastnili v posledných troch rokoch.
Po ich doručení má Centrum 30 dní na to, aby Vám priznalo alebo zamietlo právnu pomoc, prípadne prerušilo konanie do odstránenia vád Vášho podania. Centrum po právoplatnosti rozhodnutia (pozitívne rozhodnutie), do 2 až 3 mesiacov podá návrh na vyhlásenie konkurzu na na súd, ktorý do 15 dní vyhlási konkurz, určí správcu a zbaví Vás dlhov.

Celý tento proces trvá takmer rok, nehovoriac o tom, že ak sa zo súkromných dôvodov nedostavíte na Váš termín, konzultácia Vám prepadne a musíte čakať ďalších 9 mesiacov, zatiaľ čo Vám exekútor vykonáva zrážky zo mzdy.

Ak sa chcete vyhnúť čakaniu na konzultáciu a následnému náročnému vypĺňaniu tlačív, ponúkame Vám naše služby.