Využitím našich služieb pre Vás zabezpečíme:

 • všetky potrebné prílohy spolu so žiadosťou o právnu pomoc správne vyplníme po konzultácii s Vami za Vás
 • pomôžeme zistiť všetkých Vašich veriteľov, ktorí voči Vám vedú exekúciu – stáva sa totiž, že v množstve veriteľov sa dlžník stratí
 • pomôžeme Vám správne špecifikovať Váš majetok
  pozemky, účty, tretí pilier atď.
 • pomôžeme Vám správne špecifikovať Vašich veriteľov
  IČO, aktuálne sídlo a názov
 • zaobstaráme doklad preukazujúci vedenie exekučného konania, pokiaľ ním nedisponujete
 • postupujeme rýchlo a efektívne – zaistíme pre Vás len tie doklady, ktoré sú naozaj nevyhnutné
 • prispôsobíme sa Vám – v prípade záujmu je stretnutie možné po bežnej prac. dobe aj cez víkend

 

Cenník:

Asistencia pri vyplnení tlačív – vyplnenie všetkých potrebných tlačiv nevyhnutných na začatie konania v Centre právnej pomoci a vyhlásenie osobného bankrotu a pomoc so získaním potrebných informácií pokiaľ nimi nedisponujete – 200,-€

Konzultácia –  analýza Vašej situácie a návrh jej riešenia, objasnenie procesu osobného bankrotu od jeho začatia v Centre právnej pomoci, až o po vydanie uznesenia o oddlžení – 30,-€

V prípade, že sa po konzultácii rozhodnete využiť našu službu Asistencia pri vyplnení tlačív, pri odovzdaní vypracovaných materiálov zaplatíte už len 170,-€.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje na tel. čísle 0948 681 720 alebo emailovej adrese info@restart-osobnybankrot.sk, alebo nám v krátkosti opíšte Vašu situáciu tu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR z 27. 04. 2016 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadruje dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, údaje o priebehu zamestnania od doby ukončenia školy, údaje o rodinných príslušníkov v rozsahu meno a priezvisko – vzťah, čísla osobných účtov, životné poistenie ak má uzatvorené, údaje o cenných papieroch ak je vlastníkom, zoznam nehnuteľnosti, ak je vlastníkom , pre spoločnosť Muth v. o. s a to buď ústne, písomne alebo dotazníkom. Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje poskytuje slobodne, bez nátlaku alebo v inej životnej tiesni, že si je vedomá toho, že svoj súhlas má právo kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním. Uvedené údaje sú poskytnuté len za účelom vyplnenia potrebných tlačív na vyhlásenie konkurzu – osobného bankrotu, ktoré dotknutá osoba ďalej podá na Centrum právnej pomoci.

Po doručení formulára Vás budeme na Vami uvedené t. č. príp. email kontaktovať do 48 hod.