V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR z 27. 04. 2016 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadruje dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, údaje o priebehu zamestnania od doby ukončenia školy, údaje o rodinných príslušníkov v rozsahu meno a priezvisko – vzťah, čísla osobných účtov, životné poistenie ak má uzatvorené, údaje o cenných papieroch ak je vlastníkom, zoznam nehnuteľnosti, ak je vlastníkom , pre spoločnosť Muth v. o. s a to buď ústne, písomne alebo dotazníkom. Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje poskytuje slobodne, bez nátlaku alebo v inej životnej tiesni, že si je vedomá toho, že svoj súhlas má právo kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním.  Uvedené údaje sú poskytnuté len za účelom vyplnenia potrebných tlačív na vyhlásenie konkurzu – osobného bankrotu, ktoré dotknutá osoba ďalej podá na Centrum právnej pomoci.